திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 4 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 4

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 4

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருவரிசிற்கரைப்புத்தூர்முத்தூ ரும்புனல் 41ரூ. 3,500.00
2திருக்கடுவாய்க்கரைப் புத்தூர்ஒருத்த னைமூவுல 41ரூ. 3,500.00
3திருத்தென்குரங்காடு துறைஇரங்கா வன்மனத் 41ரூ. 3,500.00
4திருக்கோழம்பம்வேழம் பத்தைவர் 41ரூ. 3,500.00
5திருப்பூவனூர்பூவ னூர்ப்புனி 41ரூ. 3,500.00
6திருவலஞ்சுழி ஓத மார்கட லின் 41ரூ. 3,500.00
7திருவாஞ்சியம்படையும் பூதமும் 41ரூ. 3,500.00
8திருநள்ளாறு உள்ளா றாததோர் 41ரூ. 3,500.00
9திருகருவிலிக்கொட்டிட்டைமட்டிட் டகுழ41ரூ. 3,500.00
10திருக்கொண்டீச்சுரம்கண்ட பேச்சினிற்41ரூ. 3,500.00
11திருவிசயமங்கைகுசையும் அங்கையிற் 41ரூ. 3,500.00
12திரு நீலக்குடி வைத்த மாடும் 41ரூ. 3,500.00
13திருமங்கலக்குடிதங்க லப்பிய 41ரூ. 3,500.00
14திருவெறும்பியூர்விரும்பி யூறு 41ரூ. 3,500.00
15திருக்குரக்குக்காமரக் கொக் காமென 41ரூ. 3,500.00
16திருக்கானூர்திருவின் நாதனுஞ்41ரூ. 3,500.00
17திருச்சேறைபூரியாவரும் புண்ணியம்41ரூ. 3,500.00
18திருக்கோடிகாசங்கு லாமுன்கைத் 41ரூ. 3,500.00
19திருப்புள்ளிருக்கு வேளூர்வெள்ளெ ருக்கர 41ரூ. 3,500.00
20திருவன்பிலாலந்துறைவானஞ் சேர்மதி 41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்