திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 4

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 4

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருவரிசிற்கரைப்புத்தூர் முத்தூ ரும்புனல் 4 1 ரூ. 3,500.00
2 திருக்கடுவாய்க்கரைப் புத்தூர் ஒருத்த னைமூவுல 4 1 ரூ. 3,500.00
3 திருத்தென்குரங்காடு துறை இரங்கா வன்மனத் 4 1 ரூ. 3,500.00
4 திருக்கோழம்பம் வேழம் பத்தைவர் 4 1 ரூ. 3,500.00
5 திருப்பூவனூர் பூவ னூர்ப்புனி 4 1 ரூ. 3,500.00
6 திருவலஞ்சுழி ஓத மார்கட லின் 4 1 ரூ. 3,500.00
7 திருவாஞ்சியம் படையும் பூதமும் 4 1 ரூ. 3,500.00
8 திருநள்ளாறு உள்ளா றாததோர் 4 1 ரூ. 3,500.00
9 திருகருவிலிக்கொட்டிட்டை மட்டிட் டகுழ 4 1 ரூ. 3,500.00
10 திருக்கொண்டீச்சுரம் கண்ட பேச்சினிற் 4 1 ரூ. 3,500.00
11 திருவிசயமங்கை குசையும் அங்கையிற் 4 1 ரூ. 3,500.00
12 திரு நீலக்குடி வைத்த மாடும் 4 1 ரூ. 3,500.00
13 திருமங்கலக்குடி தங்க லப்பிய 4 1 ரூ. 3,500.00
14 திருவெறும்பியூர் விரும்பி யூறு 4 1 ரூ. 3,500.00
15 திருக்குரக்குக்கா மரக் கொக் காமென 4 1 ரூ. 3,500.00
16 திருக்கானூர் திருவின் நாதனுஞ் 4 1 ரூ. 3,500.00
17 திருச்சேறை பூரியாவரும் புண்ணியம் 4 1 ரூ. 3,500.00
18 திருக்கோடிகா சங்கு லாமுன்கைத் 4 1 ரூ. 3,500.00
19 திருப்புள்ளிருக்கு வேளூர் வெள்ளெ ருக்கர 4 1 ரூ. 3,500.00
20 திருவன்பிலாலந்துறை வானஞ் சேர்மதி 4 1 ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 20
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்