திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 5 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 5

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஐந்தாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 5

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருப்பாண்டிக்கொடுமுடிசிட்டனைச் சிவனைச் 41ரூ. 3,500.00
2திருவான்மியூர் விண்ட மாமலர்41ரூ. 3,500.00
3திருநாகைக்காரோணம்பாணத் தால் மதின் 41ரூ. 3,500.00
4திருக்காட்டுப்பள்ளிமாட்டுப்பள்ளி மகிழ்ந்41ரூ. 3,500.00
5திருச்சிராப்பள்ளிமட்டு வார்குழ 41ரூ. 3,500.00
6திருவாட்போக்கிகால பாசம் பிடித் 41ரூ. 3,500.00
7திருமணஞ்சேரிபட்ட நெற்றியர்41ரூ. 3,500.00
8திருமருகல்பெருக லாந்தவம் 41ரூ. 3,500.00
9பொது (தனித்திருக் குறுந்தொகை) ஒன்று வெண்பிறைக் 41ரூ. 3,500.00
10பொது (தனித்திருக் குறுந்தொகை) மாசில் வீணையும் 41ரூ. 3,500.00
11பொது (தனித்திருக் குறுந்தொகை) ஏயி லானையெ41ரூ. 3,500.00
12பொது (காலபாசத் திருக்குறுந்தொகை) கண்டு கொள்ளரி 41ரூ. 3,500.00
13பொது (மறக்கிற்பனேயென்னும் திருக்குறுந்தொகை)காசனைக் கனலைக் 41ரூ. 3,500.00
14பொது (தொழற்பாலதே என்னுந் திருக்குறுந்தொகை) அண்டத் தானை யமரர் 41ரூ. 3,500.00
15பொது (இலிங்கப் புராணத் திருக்குறுந்தொகை) புக்க ணைந்து புரிந்தல 41ரூ. 3,500.00
16பொது (மனத்தொகை திருக்குறுந்தொகை) பொன்னுள் ளத்தரள் 41ரூ. 3,500.00
17பொது (சித்தத்தொகைத் திருக்குறுந்தொகை)சிந்திப் பார்மனத் 41ரூ. 3,500.00
18பொது (உள்ளத் திருக்குறுந்தொகை)நீற லைத்ததோர் 41ரூ. 3,500.00
19பொது (பாவநாசத் திருக்குறுந்தொகை) பாவ மும்பழி பற்றற 41ரூ. 3,500.00
20பொது (ஆதிபுராணத் திருக்குறுந்தொகை)வேத நாயகன் வேதியர்41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்