திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 1 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 1

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 1

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1கோயில் (சிதம்பரம்) பெரிய திருத்தாண்டகம்அரியானை அந்தணர்தம்82ரூ. 7,000.00
2கோயில் (சிதம்பரம்) புக்க திருத்தாண்டகம்மங்குல் மதிதவழும்82ரூ. 7,000.00
3திருவதிகை வீரட்டானம் ஏழைத் திருத்தாண்டகம்வெறிவிரவு கூவிளநல்82ரூ. 7,000.00
4திருவதிகை வீரட்டானம் அடையாளத் திருத்தாண்டகம்சந்திரனை மாகங்கை 82ரூ. 7,000.00
5திருவதிகை வீரட்டானம் போற்றித் திருத்தாண்டகம்எல்லாம் சிவனென்ன82ரூ. 7,000.00
6திருவதிகை வீரட்டானம் திருவடித் திருத்தாண்டகம்அரவணையான் சிந்தித் 82ரூ. 7,000.00
7திருவதிகை வீரட்டானம் காப்புத் திருத்தாண்டகம்செல்வப் புனற்கெடில82ரூ. 7,000.00
8திருகாளத்தி திருத்தாண்டகம்விற்றூணொன் றில்லாத82ரூ. 7,000.00
9திருஆமாத்தூர் திருத்தாண்டகம்வண்ணங்கள் தாம்பாடி 82ரூ. 7,000.00
10திருப்பந்தணை நல்லூர் திருத்தாண்டகம்நோதங்க மில்லாதார் 82ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்10
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்