திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 3 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 3

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 3

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருஆக்கூர் திருத்தாண்டகம்முடித்தாமரையணிந்த 82ரூ. 7,000.00
2திருநாகைக்காரோணம் திருத்தாண்டகம்பாரார் பரவும் பழனத்தானை82ரூ. 7,000.00
3திருமறைக்காடு திருத்தாண்டகம்தூண்டு சுடரனைய82ரூ. 7,000.00
4திருவாரூர் திருத்தாண்டகம்கைம்மான மதகளிற்றி 82ரூ. 7,000.00
5திருவாரூர் திருத்தாண்டகம்உயிரா வணமிருந்82ரூ. 7,000.00
6திருவாரூர் திருத்தாண்டகம்பாதித்தன் திருவுருவிற் 82ரூ. 7,000.00
7திருவாரூர் திருத்தாண்டகம்பொய்ம்மாயப் பெருங்82ரூ. 7,000.00
8திருவாரூர் திருத்தாண்டகம்நீற்றினையும் நெற்றிமே 82ரூ. 7,000.00
9திருவாரூர் திருத்தாண்டகம்திருமணியைத் தித்திக்குந்82ரூ. 7,000.00
10திருவாரூர் திருத்தாண்டகம்எம்பந்த வல்வினைநோய்82ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்10
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்