திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 7

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 7

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருக்கன்றாப்பூர் திருத்தாண்டகம் மாதினையோர் கூறுகந் 8 2 ரூ. 7,000.00
2 திருவானைக்கா திருத்தாண்டகம் எத்தாயர் எத்தந்தை 8 2 ரூ. 7,000.00
3 திருவானைக்கா திருத்தாண்டகம் முன்னானைத் தோல் 8 2 ரூ. 7,000.00
4 திருக்கச்சியேகம்பம் திருத்தாண்டகம் கூற்றுவன்காண் 8 2 ரூ. 7,000.00
5 திருக்கச்சியேகம்பம் திருத்தாண்டகம் உரித்தவன்காண் உரக் 8 2 ரூ. 7,000.00
6 திருநாகேச்சரம் திருத்தாண்டகம் தாயவனை வானோர்க்கும் 8 2 ரூ. 7,000.00
7 திருக்கீழ்வேளூர் திருத்தாண்டகம் ஆளான அடியவர்கட் 8 2 ரூ. 7,000.00
8 திருமுதுகுன்றம் திருத்தாண்டகம் கருமணியைக் கனகத்தின் 8 2 ரூ. 7,000.00
9 திருப்பள்ளியின் முக்கூடல் திருத்தாண்டகம் ஆராத இன்னமுதை 8 2 ரூ. 7,000.00
10 பொது (சேஷத்திரக்கோவைத் திருத்தாண்டகம்) தில்லைச் சிற்றம்பல முஞ் 8 2 ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 10
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்