திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 8

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய ஆறாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 8

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 பொது (அடைவுத் திருத்தாண்டகம்) பொருப்பள்ளி வரைவில்லாப் 8 2 ரூ. 7,000.00
2 திருவலஞ்சுழி திருத்தாண்டகம் அலையார் புனற் 8 2 ரூ. 7,000.00
3 திருவலஞ்சுழியும் - திருக்கொட்டையூர்க் கோடீச்சரமும் கருமணிபோற் 8 2 ரூ. 7,000.00
4 திருநாரையூர் திருத்தாண்டகம் சொல்லானைப் பொருளானைச் 8 2 ரூ. 7,000.00
5 திருக்குடந்தைக் கீழ்கோட்டம் திருத்தாண்டகம் சொன் மலிந்த 8 2 ரூ. 7,000.00
6 திருப்புத்தூர் திருத்தாண்டகம் புரிந்தமரர் தொழுதேத்தும் 8 2 ரூ. 7,000.00
7 திருவாய்மூர் திருத்தாண்டகம் பாட அடியார் 8 2 ரூ. 7,000.00
8 திருவாலங்காடு திருத்தாண்டகம் ஒன்றா வுலகனைத்து 8 2 ரூ. 7,000.00
9 திருத்தலையாலங்காடு திருத்தாண்டகம் தொண்டர்க்குத் 8 2 ரூ. 7,000.00
10 திருமாற்பேறு திருத்தாண்டகம் பாரானைப் பாரினது 8 2 ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 10
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 20
3 20 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 25 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 25 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 25 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 87,500.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்