சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிய ஏழாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 3 - Copper Temple

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிய ஏழாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 3

சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளிய ஏழாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 3

ரூ. 91,000

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் மொத்த பாடல்பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருவேள்விக்குடியும் திருத்துருத்தியும்மூப்பதுமில்லை, பிறப்பதுமில்லை1082ரூ. 7,000.00
2திருநின்றியூர்அற்றவனாரடி 1183ரூ. 10,500.00
3திருக்கோளிலிநீள நினைந்தடியேன்1082ரூ. 7,000.00
4திருக்கச்சிமேற்றளிநொந்தா வொண்1082ரூ. 7,000.00
5திருப்பழமண்ணிப் படிக்கரைமுன்னவன் எங்கள்1082ரூ. 7,000.00
6திருக்கழிப்பாலை செடியேன் 1082ரூ. 7,000.00
7திருமழப்பாடிபொன்னார் மேனியனே1082ரூ. 7,000.00
8திருமுதுகுன்றம் பொன்செய்த1082ரூ. 7,000.00
9திருக்காளத்திசெண்டாடும்1082ரூ. 7,000.00
10திருக்கற்குடிவிடையாருங்1082ரூ. 7,000.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்10
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்21
321 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை26 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை26 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1126 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்