திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை இரண்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 2 - Copper Temple

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை இரண்டாம் தந்திரம் – தொகுதி – 2

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை இரண்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 2

ரூ.  73,500

வ. எண் தலைப்புதிருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்மொத்த பாடல்கள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1

அனுகிரகம் அனுதல்எட்டுத் திசையும்4101ரூ. 3,500.00
2கர்ப்பக்கிரியை கருஉற்பத்திஆக்குகின் றான் 4414ரூ. 14,000.00
3மூவகை சீவவர்க்கம்சக்தி சிவன் 491ரூ. 3,500.00
4பாத்திரம்திலமத் தனையே441ரூ. 3,500.00
5அபாத்திரம்கோல வறட்டைக் 441ரூ. 3,500.00
6தீர்த்தம் உள்ளத்தின் உள்ளே461ரூ. 3,500.00
7திருக்கோயில் இழிவுதாவர லிங்கம்451ரூ. 3,500.00
8அதோமுக தெரிசனம்எம்பெருமான் இறை461ரூ. 3,500.00
9சிவ நிந்தைதெளிவுறு441ரூ. 3,500.00
10குரு நிந்தைபெற்றிருந் தாரையும்491ரூ. 3,500.00
11மயேசுர நிந்தைஆண்டான் அடியவ 421ரூ. 3,500.00
12பொறையுடைமை பற்றிநின் றர் 441ரூ. 3,500.00
13பெரியாரைத் துணைக்கோடல்ஓடவல் லார்தம461ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகம் 13
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்16
316 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 21 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை21 கிலோ
840 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1021 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 73,500.00
11புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்