திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் – பத்தாம் திருமுறை இரண்டாம் தந்திரம் – தொகுதி – 2

திருமூல நாயனார் அருளிய திருமந்திரம் - பத்தாம் திருமுறை இரண்டாம் தந்திரம் - தொகுதி - 2

ரூ.  73,500

வ. எண் தலைப்பு திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் மொத்த பாடல்கள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1

அனுகிரகம் அனுதல் எட்டுத் திசையும் 4 10 1 ரூ. 3,500.00
2 கர்ப்பக்கிரியை கருஉற்பத்தி ஆக்குகின் றான் 4 41 4 ரூ. 14,000.00
3 மூவகை சீவவர்க்கம் சக்தி சிவன் 4 9 1 ரூ. 3,500.00
4 பாத்திரம் திலமத் தனையே 4 4 1 ரூ. 3,500.00
5 அபாத்திரம் கோல வறட்டைக் 4 4 1 ரூ. 3,500.00
6 தீர்த்தம் உள்ளத்தின் உள்ளே 4 6 1 ரூ. 3,500.00
7 திருக்கோயில் இழிவு தாவர லிங்கம் 4 5 1 ரூ. 3,500.00
8 அதோமுக தெரிசனம் எம்பெருமான் இறை 4 6 1 ரூ. 3,500.00
9 சிவ நிந்தை தெளிவுறு 4 4 1 ரூ. 3,500.00
10 குரு நிந்தை பெற்றிருந் தாரையும் 4 9 1 ரூ. 3,500.00
11 மயேசுர நிந்தை ஆண்டான் அடியவ 4 2 1 ரூ. 3,500.00
12 பொறையுடைமை பற்றிநின் றர் 4 4 1 ரூ. 3,500.00
13 பெரியாரைத் துணைக்கோடல் ஓடவல் லார்தம 4 6 1 ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகம் 13
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 16
3 16 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 21 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 21 கிலோ
8 40 வரிகள் கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
10 21 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 73,500.00
11 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
12 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
13 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
14 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
15 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
16 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
17 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்