திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

ரூ. 91,000

வ. எண் திருத்தலங்கள் திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள் தகடு மொத்தம் தொகை ரூ
1 திருத்தலைச்சங்காடு நலச்சங்க வெண் 4 1 ரூ. 3,500.00
2 திருவிடைமருதூர் பொங்கு நூன் 4 1 ரூ. 3,500.00
3 திருநல்லூர் பெண்ணமருந் 4 1 ரூ. 3,500.00
4 திருக்குடவாயில் கலைவாழு மங்கையீர் 4 1 ரூ. 3,500.00
5 சீகாழி நலங்கொண் முத்து 4 1 ரூ. 3,500.00
6 திருப்பாசூர் சிந்தை யிடையார் 4 1 ரூ. 3,500.00
7 திருவெண்காடு உண்டாய் நஞ்சை 4 1 ரூ. 3,500.00
8 திருமீயச்சூர் காயச்செவ்விக் 4 1 ரூ. 3,500.00
9 திருவரிசிற்கரைப்புத்தூர் மின்னுஞ் சடைமே 4 1 ரூ. 3,500.00
10 திருமுதுகுன்றம் தேவா சிறியோம் 4 1 ரூ. 3,500.00
11 திருப்பிரமபுரம் கறையணி வேலிலர் 4 1 ரூ. 3,500.00
12 திருவாலவாய் மந்திர மாவது நீறு 4 1 ரூ. 3,500.00
13 திருப்பெரும்புலியூர் மண்ணுமோர் பாக 4 1 ரூ. 3,500.00
14 திருக்கடம்பூர் வானமர் திங்களூ 4 1 ரூ. 3,500.00
15 திருப்பாண்டிக் கொடுமுடி பெண்ணமர் மேனியி 4 1 ரூ. 3,500.00
16 திருகழுமலம் பிரமனூர் வேணுபுரம் 4 1 ரூ. 3,500.00
17 திருக்குறும்பலா திருந்த மதிசூடித் 4 1 ரூ. 3,500.00
18 திருநணா பந்தார் விரன்மடவாள் 4 1 ரூ. 3,500.00
19 திருப்பிரமபுரம் விளங்கியசீர்ப் 8 3 ரூ. 10,500.00
வ. எண் விபரங்கள் மொத்தம் தொகை
1 மொத்தப் பதிகங்கள் 19
2 மொத்தச் செப்புத் தகடுகள் 21
3 21 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4 ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை 1 கிலோ
5 ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6 ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை 26 கிலோ
7 ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை 26 கிலோ
8 4 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
9 8 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10 ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
11 26 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகை ரூ. 91,000.00
12 புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13 சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14 கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15 ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16 நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17 பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18 புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்