திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4 - Copper Temple

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

திருஞானசம்பந்தர் சுவாமிகள் அருளிய இரண்டாம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் தொகுதி – 4

ரூ. 91,000

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருத்தலைச்சங்காடுநலச்சங்க வெண்41ரூ. 3,500.00
2திருவிடைமருதூர்பொங்கு நூன்41ரூ. 3,500.00
3திருநல்லூர்பெண்ணமருந்41ரூ. 3,500.00
4திருக்குடவாயில்கலைவாழு மங்கையீர்41ரூ. 3,500.00
5சீகாழிநலங்கொண் முத்து41ரூ. 3,500.00
6திருப்பாசூர்சிந்தை யிடையார்41ரூ. 3,500.00
7திருவெண்காடுஉண்டாய் நஞ்சை41ரூ. 3,500.00
8திருமீயச்சூர்காயச்செவ்விக்41ரூ. 3,500.00
9 திருவரிசிற்கரைப்புத்தூர்மின்னுஞ் சடைமே41ரூ. 3,500.00
10திருமுதுகுன்றம்தேவா சிறியோம்41ரூ. 3,500.00
11திருப்பிரமபுரம்கறையணி வேலிலர் 41ரூ. 3,500.00
12திருவாலவாய்மந்திர மாவது நீறு41ரூ. 3,500.00
13திருப்பெரும்புலியூர்மண்ணுமோர் பாக41ரூ. 3,500.00
14திருக்கடம்பூர்வானமர் திங்களூ41ரூ. 3,500.00
15திருப்பாண்டிக் கொடுமுடிபெண்ணமர் மேனியி 41ரூ. 3,500.00
16திருகழுமலம்பிரமனூர் வேணுபுரம்41ரூ. 3,500.00
17திருக்குறும்பலாதிருந்த மதிசூடித்41ரூ. 3,500.00
18திருநணாபந்தார் விரன்மடவாள்41ரூ. 3,500.00
19திருப்பிரமபுரம்விளங்கியசீர்ப்83ரூ. 10,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்19
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்21
321 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை26 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை26 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1126 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 91,000.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்