திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 4 - Copper Temple

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் – தொகுதி – 4

திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் அருளிய நான்காம் திருமுறை தலங்கள் பதிகங்கள் மட்டும் - தொகுதி - 4

ரூ. 87,500

வ. எண் திருத்தலங்கள்திருப்பதிகம் பாடல் வரிகள்தகடுமொத்தம் தொகை ரூ
1திருவாரூர் படுகுழிப் பவ்வத் தன்ன 41ரூ. 3,500.00
2திருவாரூர் குழல்வலங் கொண்ட 41ரூ. 3,500.00
3திருப்புகலூர்பகைத்திட்டார் புரங்கண்41ரூ. 3,500.00
4திருவலம்புரம்தெண்டிரை தேங்கி 41ரூ. 3,500.00
5திருவாவடுதுறைமாயிரு ஞால மெல்லா41ரூ. 3,500.00
6திருவாவடுதுறைமஞ்சனே மணியு 41ரூ. 3,500.00
7திருப்பருப்பதம்கன்றினார் புரங்கண் 41ரூ. 3,500.00
8திருஅவளிவணல்லூர்தோற்றினா னெயிறு41ரூ. 3,500.00
9திருப்பெருவேளுர்மறையணி நாவி41ரூ. 3,500.00
10திருவிராமேச்சுரம்பாசமுங் கழிக்க41ரூ. 3,500.00
11திருஆலவாய்வேதியா வேத கீதா41ரூ. 3,500.00
12திருவண்ணாமலை ஓதிமா மலர்கள் தூவி 41ரூ. 3,500.00
13திருவீழிமிழலை பூதத்தின் படையர்41ரூ. 3,500.00
14திருச்சாய்க்காடு தோடுலா மலர்கள் தூவித்41ரூ. 3,500.00
15திருநாகேச்சரம்கச்சைரே ரரவர்41ரூ. 3,500.00
16திருக்கொண்டீச்சரம்வரைகிலேன் புலன்க 41ரூ. 3,500.00
17திருவாலங்காடு வெள்ளநீர்ச் சடையர் 41ரூ. 3,500.00
18திருக்கோவலூர் வீரட்டம்செத்தையேன் சிதம்பன் 41ரூ. 3,500.00
19திருநனிபள்ளிமுற்றுணை யாயி னானை41ரூ. 3,500.00
20திருநாகைக்காரோணம்மனைவி தாய் தந்தை 41ரூ. 3,500.00
வ. எண் விபரங்கள்மொத்தம் தொகை
1மொத்தப் பதிகங்கள்20
2மொத்தச் செப்புத் தகடுகள்20
320 செப்புத் தகடுகள் கொண்டது ஒரு புத்தகம் 1
4ஒரு செப்பு உள்தகட்டின் எடை1 கிலோ
5ஒரு புத்தகத்திற்கு மேல் அட்டை செப்புத் தகடு2 கிலோ
ஒரு புத்தகத்திற்கு கீழ் அட்டை செப்புத் தகடு 2 கிலோ
தாழ்ப்பாள் ,கைப்பிடி, அடிக்குந்து இவற்றுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் எடை 1 கிலோ
6ஒரு புத்தகத்திற்கு அட்டை மற்றும் உள் தகடுகளுக்கு தேவைப்படும் செப்புத் தகடுகளின் மொத்த எடை25 கிலோ
7ஒரு செப்புப் புத்தகத்தின் மொத்த எடை25 கிலோ
84 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு ஒரு தகடு
98 வரி கொண்ட பதிகத்திற்கு இரண்டு தகடு
10ஒரு கிலோ செப்புத் தகட்டின் தொகை ரூ. 3,500.00
1125 கிலோ செப்புத் தகடுகளின் மொத்த தொகைரூ. 87,500.00
12புத்தகம் செவ்வக வடிவம்
13சமதள (Plain) தகடு வாங்க வேண்டும்
14கணினியில் தட்டச்சு (D.T.P.) செய்ய வேண்டும்
15ஐந்து பேராசிரியர்களை கொண்டு பிழைத் திருத்தம் செய்யவேண்டும்
16நிறைவான கணினி அச்சு பிரதி (Master copy) எடுக்க வேண்டும்
17பதிகத்தை தகட்டில் பதிக்க வேண்டும்
18புத்தக வடிவம் ஆக்குதல் வேண்டும்