பன்னிரு திருமுறை செப்பேட்டு புத்தக தொகுதி அட்டவணை

வ. எண் திருமுறை
1 முதல் திருமுறை – திருஞானசம்பந்தர் File – 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 இரண்டாம் திருமுறை – திருஞானசம்பந்தர் File – 8 1 2 3 4 5 6 7 8
3 மூன்றாம் திருமுறை – திருஞானசம்பந்தர் File – 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 நான்காம் திருமுறை – திருநாவுக்கரசர் File – 6 1 2 3 4 5 6
5 ஐந்தாம் திருமுறை – திருநாவுக்கரசர்  File – 5 1 2 3 4 5
6 ஆறாம் திருமுறை – திருநாவுக்கரசர் File – 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7 ஏழாம் திருமுறை – சுந்தர மூர்த்தி சுவாமிகள் File – 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.1 எட்டாம் திருமுறை – திருவாசகம் – மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் File – 7 1 2 3 4 5 6 7
8.2 எட்டாம் திருமுறை – திருக்கோவையார் – மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் File – 5 1 2 3 4 5
9 ஒன்பதாம் திருமுறை – ஒன்பதின்மர் திருமுறை ஆசிரியர்கள் File – 4 1 2 3 4
10 பத்தாம் திருமுறை – திருமூலதேவ நாயனார் – விநாயகர் காப்பு முதல் திருமூர்த்திகளின் சேட்டக்கனிட்ட முறைமை File – 1 1
பத்தாம் திருமுறை – முதல் தந்திரம் File – 2 1 2
பத்தாம் திருமுறை – இரண்டாம் தந்திரம் File – 2 1 2
பத்தாம் திருமுறை – மூன்றாம் தந்திரம் File – 2 1 2
பத்தாம் திருமுறை – நான்காம் தந்திரம் File – 3 1 2 3
பத்தாம் திருமுறை – ஐந்தாம் தந்திரம் File – 1 1
பத்தாம் திருமுறை – ஆறாம் தந்திரம் File – 1 1
பத்தாம் திருமுறை – ஏழாம் தந்திரம் File – 3 1 2 3
பத்தாம் திருமுறை – எட்டாம் தந்திரம் File – 4 1 2 3 4
பத்தாம் திருமுறை – ஒன்பதாம் தந்திரம் File – 2 1 2
11 பதினோராம் திருமுறை – பன்னிரு ஆசிரியர்கள் File – 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 பனிரெண்டாம் திருமுறை – தெய்வச் சேக்கிழார் சுவாமிகள்- பாயிரம் வாழ்த்து முதல் திருமலை சருக்கம் வரை File – 3 1 2 3
தில்லைவாழ் அந்தணர் சருக்கம் File – 2 1 2
இலைமலிந்த சருக்கம் File – 4 1 2 3 4
மும்மையால் உலகாண்ட சருக்கம் File – 3 1 2 3
திருநின்ற சருக்கம் File – 7 1 2 3 4 5 6 7
வம்பறா வரிவண்டு சருக்கம் File – 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
வான்கொண்ட வனமுலையாள் சருக்கம் File – 4 1 2 3 4
பொய்யடிமையில்லாத புலவர் சருக்கம் 8 முதல் வெள்ளானைச் சருக்கம் – 13 வரை File – 4 1 2 3 4